Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma

Sayın Meslektaşlar,
Malumunuz “Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu düzenlenmiş olup” barolar tarafından mükelleflere baskı yapılarak, sözleşmeli avukatın varlığı sorulmakta ve avukat sözleşmesi ile ödeme makbuzları olmayan firmalara korkunç cezalar yazılmaktadır şu an için 1 yıl sözleşmeli avukat çalıştırmadı iseniz 84000.-TL ye varan ceza ile muhatap oluyorsunuz ,ve bu soruyu geriye dönük soruyorlar. sözleşmeniz yoksa ve avukata ödemede yapmadıysanız batabilirsiniz. sözleşmeniz varsa bile para ödemediyseniz yine aynı duruma düşürüyorlar, Tabii onlara göre böyle, fakat işin aslı Türk Milleti adına Karar veren Yargıtay7.ceza dairesine göre böyle değil bu duruma düşenler bu karardan faydalanabilirler. burada önemli olan bir sözleşmenizin olması size bu sözleşmeyi de veriyorum, avukatınız ile sözleşmeyi yapıp soran baroya alındı belgesi ile teslim ederseniz, başınıza bir dert açılmadan halledersiniz. inşallah.

AVUKAT BULUNDURMA YARGITAY KARARI
T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi

Esas No:2009/16760
Karar No:2012/223
K. Tarihi:

Özet:
Dosya kapsamına göre, muteriz şirket hakkında 1136 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereğince, sözleşmeli avukat bulundurulmadığından bahisle düzenlenen idarî yaptırım kararına yönelik başvurunun, sözleşme ve vekaletnamenin olduğu, ancak serbest meslek makbuzlarının bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de, anılan maddede, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu düzenlenmiş olup, muteriz şirketin de sözleşmeli avukatının bulunduğu, serbest meslek makbuzu olmamasının yaptırımı gerektirmediği gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;…

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine aykırılıktan … Sağlık Tesisleri Laboratuvar ve Sağlık Malz. Tic. ve San. A.Ş.’nin 13,336 Türk lirası idarî para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara C**** *** düzenlenen 16/02/2009 tarihli ve 2008/4808 kabahat, 2009/1045 sayılı idarî yaptırım kararına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 30/03/2009 tarihli ve 2009/278 müteferrik sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/06/2009 tarihli ve 2009/232 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 03.09.2009 gün ve 49127 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası C**** *** 24.09.2009 gün ve KYB. 2009-209804 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, muteriz şirket hakkında 1136 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereğince, sözleşmeli avukat bulundurulmadığından bahisle düzenlenen idarî yaptırım kararına yönelik başvurunun, sözleşme ve vekaletnamenin olduğu, ancak serbest meslek makbuzlarının bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de, anılan maddede, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu düzenlenmiş olup, muteriz şirketin de sözleşmeli avukatının bulunduğu, serbest meslek makbuzu olmamasının yaptırımı gerektirmediği gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay C**** *** kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.06.2009 gün ve 2009/232 müteferrik sayılı kararının CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, cezanın kaldırılmasına 16.01.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİNİN :
Ticaret Ünvanı :

Adresi :

Vergi Numarası :
AVUKATIN :
Ad; ve Soyadı :
Barosu ve Sicili :
Adresi :

İŞİN TANIMI :

Avukata tevdi edilen şirketin açtığı veya açacağı veya şirkete açılan davaların takibi ve sonuçlandırılma ile hukuki danışmanlık hizmetleridir

AVUKATLIK ÜCRETİ VE
BU ÜCRETİN ÖDENME ŞEKLİ:

Şirketin Avukatına tevdi edeceği tüm işlerde, yürürlükte bulunan Avukatlık ücret tarifesine göre ücret tahakkuk edecek ve buna göre şirket ödeme yapacaktır. Masraflar şirkete aittir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl sürelidir. Süre sona ermeden önce taraflardan herhangi birisi fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, sözleşme asgari ücret tarifesi değişikliklerinden kaynaklanan ücret artışları hariç, diğer şartlarla her seferinde bir yıl süre için kendiliğinden uzar.
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

Sözleşme süresi içinde taraflar, üç ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi fesih edebilir veya bir yıllık sözleşme süresi sona ermeden bir ay önce, sözleşme süresi sonunda, sözleşmeyi uzatmayacaklarını taraflardan herhangi birisinin karşı tarafa bildirmesi ile sona erdirilebilir. Taraflar karşılıklı anlaşarak bu kurallar dışında da anlaşmaya dayalı olarak sözleşmeyi fesih edebilirler.
İŞ GİDERLERİ :

Avukat tarafından yapılacak ve takip edilecek işlerin her türlü harç, vergi ve masrafları iş sahibi tarafından peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde derhal ödenecektir. İş sahibinin sözleşmede yazılı adresinin, avukatın bu konuda taleplerini ileteceği adres olduğunu iş sahibi kabul etmiştir. Sözleşmede bildirilen iş sahibi adresine yapılacak tebliğler iş sahibine yapılmış sayılır. Talep edilen giderlerin karşılanmaması sebebiyle doğacak zararlardan avukat sorumlu tutulamaz.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407’ncı ve ilgili maddelerinde düzenlenen tahkim yolu ile çözülecektir. Uyuşmazlıklarda görevlendirilecek tahkim heyeti asgari on yıllık fiili meslek tecrübesi olan üç hukukçudan oluşur. Hakemler, biri başkan diğer ikisi hakem kurulu üyesi olmak üzere, taraflardan birinin işbu sözleşmenin bir örneğini de ekleyerek yapacağı başvuru üzerine tayin edilir. Hakem kurulunun sekretaryası başkan tarafından atanacak hakem sekreteri tarafından yürütülür. Hakemler HMK da düzenlenen yazılı yargılama usulünü uygularlar. Tahkim yeri İSTANBULDUR. Hakemlik ücreti, dava konusunun para veya para ile değerlendirilebilen nitelikte olması halinde her bir hakem için dava konusunun değerinin %3’üdür. Ücretin yarısı ve hakem kurulunca belirlenecek masraf avansı, hakem kurulunun ilk toplantısında tutulacak tensip tutanağının taraflara tebliğinden itibaren yedi gün içinde, diğer yarısı ise karardan önce, hakem kurulunca belirlenecek tarihte taraflarca yarı yarıya olmak üzere, hakem sekretaryası tarafından bildirilen banka hesabına ödenir;
İşbu sözleşme Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 73/A ve devamı maddeleri gereğince 3 nüsha olarak, birer nüshası taraflara, bir nüshası ilgili dosyasında saklanması için Baro Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanmış ve kapsamı taraflarca kabul edilerek birlikte imza altına alınmıştır.

İmza tarihi : .09.07.2019
İş sahibi Avukat
Adı Soyadı-İmzası Adı soyadı – İmzası